PostHeaderIconSportovní stáj Svobodová, z.s.

SPORTOVNÍ STÁJ SVOBODOVÁ z.s.

Logo

Na konci roku 2010, tedy přesně 27.12. vznikl nový subjekt české jezdecké federace: Sportovní stáj Svobodová, z.s.

Název: Sportovní stáj Svobodová z.s.

Sídlo: Úpořiny 26, Bystřany 415 01

IČO: 228 42 896

Číslo: ME 0201

Předseda: Mgr. Petra Svobodová

Místopředseda: Mgr. Bc. Ivana Kopřivová


                Status sdružení

Sdružení je společenskou, nepolitickou organizací s právní subjektivitou. Sdružuje členy, kteří přijali společný název a společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

Cíl činnosti a hlavní úkoly

Cílem činnosti sdružení je organizování zájmového a sportovního jezdectví ve všech jezdeckých disciplínách, vyvíjení činnosti při provozování chovu a výcviku koní a veškeré činnosti s tím spojené, jezdecké turistiky a sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, propagování jezdeckého sportu pořádáním sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, zajištění odborného růstu členů sdružení získáváním a zvyšováním jejich kvalifikace, spolupráce s jinými sdruženími, fyzickými osobami či jinými organizacemi, vyvíjení činnosti v oblasti animoterapie.

 

Hlavní úkoly:

 • sdružovat lidi, kteří mají rádi koně a vyznávají jezdecký sport,
 • organizovat zájmovou činnost spojenou s rozšiřováním znalostí a vědomostí dětí a mládeže v oblasti chovu zvířat,
 • využívání sdružení pro zájemce z řad veřejnosti jako formu aktivního odpočinku a relaxace;
 • vytvářet provozní podmínky pro zájmový a jezdecký sport,  např. dohodami mezi jinými  právními subjekty apod.,
 • organizovat výcvik členů sdružení, rekreační a zájmové jezdectví, výcvik koní,
 • zabezpečit částečné krytí nákladů provozu jezdeckého areálu zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary, dotacemi a granty, brigádnickou činností,
 • zastupovat členy  klubu a chránit jejich oprávněné zájmy ve vztahu  k veřejnosti  a k ČJF,
 • registrovat členy, jezdce a sportovní koně,
 • propagovat jezdecký sport a SS Teplice-Úpořiny o.s. pořádáním sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí a ostatních aktivit spojených s jezdectvím a chovem koní všemi dostupnými  prostředky v souladu s pravidly jezdeckého sportu;
 • vedení zájemců o jezdectví k dodržování základních etických pravidel, informovat je o jezdeckém sportu nejen v České republice, o pravidlech jezdectví a chovu koní,
 • spolupráce s ostatními jezdeckými kluby, fyzickými osobami či jinými organizacemi a s ČJF.

 .....